star_border

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE BAUMACOL »Baumagoool«

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(a) Organizator nagradne igre »Baumagoool « je podjetje Baumit d.o.o., Dobrave 12, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator), ki skrbi za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev.

(b) Namen nagradne igre je oglaševanje in promocija organizatorja. 

(c) Trajanje: nagradna igra traja od 12. 6. 2024 do vključno 4. 7. 2024 objavljena je na spletni strani www.baumit.si.

(č) Nagrade: 

Nagrada 1 (glavna nagrada): 1x Sup (wasup 116, vrednost nagrade je  400€) 

Nagrado prejme tisti udeleženec nagradne igre, ki je vpisal točen oz. najbolj točen odgovor na zastavljeno vprašanje. V kolikor je pravilnih odgovorov oziroma enakih najbližjih odgovorov (v primeru, da pravilnega odgovora ni) več, se med njimi izvede žreb 1 nagrajenca.

Nagrada 2: 5 x nahrbtnik Baumit

Nagrado prejme 5 udeležencev nagradne igre, ki so za zmagovalcem vpisali najbolj točne odgovore na zastavljeno vprašanje. V kolikor je pravilnih odgovorov oziroma enakih najbližjih odgovorov (v primeru, da pravilnega odgovora ni) več, se med njimi izvede žreb 5 nagrajencev.

Nagrada 3: 50 x majica Baumacol

Nagrado prejme prvih 50 udeležencev, ki bodo sodelovali v nagradni igri. Ti bodo sodelovali tudi v tekmovanju/žrebu za nagrado 1 in 2.

(d) Nagradno žrebanje: 

V kolikor je pravilnih odgovorov oziroma enakih najbližjih odgovorov (v primeru, da pravilnega odgovora ni) več, se med njimi izvede žreb nagrade 1 (sup) in nagrade 2 (5x nahrbtnik). 

Nagradno žrebanje bo 18.7. 2024 ob 10. uri na sedežu organizatorja, v izvedbi 3-članske komisije, sestavljene iz treh zaposlenih v podjetju Baumit d.o.o.. Žrebanje ne bo javno. Nagrade bodo poslane po Pošti Slovenije na naslove, ki so jih izžrebani udeleženci navedli v prijavi. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani (zmagovalec in en rezervni izžrebanec). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

2. POGOJI SODELOVANJA

(a) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(b) Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom.

(c) Udeleženci nagradne igre sami krijejo morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

(č) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. 

(d) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

(e) Všečkanje, označevanje in deljenje objav na družbenih omrežjih ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

(f) Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da obiščejo spletno stran www.baumit.si in preko spletnega obrazca odgovorijo na tam zastavljeno nagradno vprašanje. Z izpolnitvijo obrazca se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

(g) V nagradni igri sodelujejo samo osebe, ki  pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje in ustrezno izpolnijo obrazec za nagradno igro (z vsemi zahtevanimi podatki) z navedbo osebnih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov), v obdobju trajanja nagradne igre. Nepopolni obrazci  ne bodo upoštevani.

(h) Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
- če je prijava na kakršenkoli način neustrezna;
- se tudi po obvestilu nagrajenca ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

(i) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.  

3. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

(a) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek elektronskega naslova, ki ga je navedel ob prijavi na nagradno igro. Organizator bo nagrado poslal na naslov, ki jo bo po obvestilu poslal nagrajenec. 

(b) Zmagovalec bo objavljen na FB strani Baumit Slovenija,  v roku 1 dneva od izvedbe žrebanja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec tudi soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca javno objavi na spletni strani, FB strani (z objavo imena, priimka). 

Nagradna igra ni v povezavi z družbenim omrežjem Facebook in ni sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družbenega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni družbeno podjetje Facebook, ampak organizator in izvajalec.

4. PREVZEM NAGRAD

(a) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade skladno z navodili, ki bodo nagrajencu posredovana preko elektronske pošte, na naslov, ki ga je udeleženec navedel ob prijavi na nagradno igro.  

Če nagrajenec v osmih dneh po datumu poslanega sporočila ne predloži potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre. 

- Za nagrade ki so obdavčene po Zakonu o dohodnini, je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.  Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Za prevzem nagrade, ki presega znesek 42 EUR mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in ime davčnega urada (nagrada 1-SUP).

- Pri nagradah, ki ne presegajo zneska 42,00 EUR se dobitek ne všteva v davčno osnovo nagrajenca (nagrada 2 in 3: nahrbtnik in majica).

Nagrad ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. 

5. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(a) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in izključno v namene, opredeljene v nadaljevanju. 

(b) S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter dajejo organizatorju dovoljenje za zbiranje, uporabo, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov udeležencev, skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

(c) Organizator bo od udeležencev nagradne igre pridobil sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, elektronski naslov. Po izvedenem nagradnem žrebanju bo organizator od nagrajenca ali nagrajencev dodatno pridobil tudi podatek o davčni številki.

(d) Organizator bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev, obdeloval in uporabljal izključno za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje in kontaktiranje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad ter v primeru nagrajencev za namene objave le-teh na spletni strani ter Facebook profilu organizatorja (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca ter njegovega kraja bivanja). 

(e) Vsak udeleženec nagradne igre ima dodatno možnost, da z izrecnim soglasjem posebej privoli, da se njegovi posredovani osebni podatki uporabljajo za namene promocije podjetja Baumit d.o.o. (pošiljanje e-novic). V primeru, da udeleženec privoli v takšno obdelavo in uporabo osebnih podatkov, jih bo organizator uporabljal tudi za te namene. 

(f) Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. 

(g) Osebni podatki udeležencev in nagrajencev nagradne igre bodo hranjeni v elektronski obliki in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, najdlje pa do 2 mesecev po poteku nagradne igre. Osebni podatki nagrajenca, zbrani za potrebe plačila akontacije dohodnine, se hranijo 5 let oziroma toliko časa, kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca, se podatki izbrišejo. Osebni podatki udeležencev, ki so skladno s predhodnim (e) odstavkom te točke izrecno privolili tudi v obdelavo in uporabo za namene promocije organizatorja, bodo hranjeni do preklica privolitve, razen, če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

(h) Udeleženci nagradne igre imajo pravico:

- kadar koli preklicati dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
- zahtevati vpogled v svoje osebne podatke;
- zahtevati popravek osebnih podatkov;
- zahtevati blokiranje osebnih podatkov;
- zahtevati izbris osebnih podatkov;
- zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;
- zahtevati brezplačni prenos osebnih podatkov;
- vložiti pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 
(i) Vse pravice iz prejšnjega odstavka lahko udeleženci nagradne igre uveljavljajo s posredovanjem zahtevka na naslov Baumit d.o.o., Dobrave 12, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@baumit.si. 

(j) Če udeleženec nagradne igre zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. 

(k) Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, kraj, poštna številka) posreduje izvajalcu poštnih storitev – družbi Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki jih bo uporabil za namene dostave nagrade nagrajencu. Osebni podatki bodo omenjenemu uporabniku posredovani le v obsegu, nujno potrebnem za navedene namene. 

6. OSTALE DOLOČBE

(a) Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@baumit.si.

(b) Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. Organizator si bo prizadeval vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro reševati po mirni poti. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

(c) Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

(d) Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 12. 6. 2024 dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.baumit.si.

(e) Organizator lahko dopolnjuje in spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, če tako  zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


V Trzinu, 12. 6. 2024

Baumit d.o.o.

0 Izdelek v košarici