star_border

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNEGA KVIZA FLEKSIBILNA SPROSTITEV

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(a) Organizator nagradne igre "Fleksibilna sprostitev« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Baumit d.o.o., Dobrave 12, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator), ki skrbi za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev.

(b) Namen nagradne igre je oglaševanje in promocija organizatorja. 

(c) Trajanje: nagradna igra traja od 17.06.2024 do 04.07.2024 in je objavljena na spletni strani baumit.si.

(d) Nagrada: 10 x fleksibilen set Baumacol
Nagradno žrebanje bo potekalo dne 05. 07. 2024 ob 10. uri na sedežu organizatorja. Vrednost nagrade je je nižja od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.

Nagradna igra ni v povezavi z družbenim omrežjem Facebook in ni sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družbenega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni družbeno podjetje Facebook, ampak organizator in izvajalec.

2. PREDSTAVITEV NAGRADNE IGRE IN POGOJI SODELOVANJA

(a) V nagradni igri "Fleksibilna sprostitev" mora uporabnik pravilno odgoviti na nagradno vprašanje. Izbira med tremi odgovori med katerimi je eden pravilen.

(b) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

(c) Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom.

(d) Udeleženci nagradne igre sami krijejo morebitne stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo stroški dostopa do interneta in stroški prenosa podatkov z interneta. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. 

(e) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Izjema: zaposleni lahko sodelujejo, če za žreb nominirajo osebo, s katero podjetje poslovno sodeluje.

(f) Posamezni udeleženec se lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le en (1) vnos. 

(g) Všečkanje, označevanje in deljenje objav na družbenih omrežjih ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

(h) Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da obiščejo spletno stran baumit.si in po uspešno zaključeni igri izpolnijo spletni obrazec. Z izpolnitvijo obrazca se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradn igre. 

(i) V nagradni igri sodelujejo osebe, ki pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje in ustrezno, z vsemi podatki, izpolnijo obrazec za sodelovanje v nagradni igri (navesti morajo osebne podatke – ime in priimek,  in elektronski naslov), v obdobju trajanja nagradne igre. Nepopolno izpolnjeni obrazci ne bodo upoštevani.
 

3. NAGRADNO ŽREBANJE

Žrebanje bo potekalo elektronsko, na sedežu organizatorja, v izvedbi 3-članske komisije, sestavljene iz treh zaposlenih v podjetju Baumit d.o.o. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

4. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

(a) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek elektronskega naslova, ki ga je navedel ob prijavi v nagrado igro.  Organizator bo izžrebal 10 nagrajencev in se z vsakim izbrebancem individualno dogovoril o dostavi nagrade. 

 (b) Imena izžrebancev bodo objavljena na FB strani organizatorja v roku 1 dneva od izvedbe žrebanja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec tudi soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca javno objavi na spletni strani in Facebook profilu (z objavo imena, priimka) za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

5. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(a) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradnega kviza in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), izključno v namene, opredeljene v nadaljevanju.
 
(b) S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter dajejo organizatorju dovoljenje za zbiranje, uporabo, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov udeležencev, skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

(c) Organizator bo od udeležencev nagradne igre pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, elektronski naslov.

(d) Organizator bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev, obdeloval in uporabljal izključno za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje in kontaktiranje nagrajencev o rezultatu 
žrebanja in podelitvi nagrad.

(e) Vsak udeleženec nagradne igre ima dodatno možnost, da z izrecnim soglasjem posebej privoli, da se njegovi posredovani osebni podatki uporabljajo za namene promocije podjetja Baumit d.o.o. (pošiljanje e-novic). V primeru, da udeleženec privoli v takšno obdelavo in uporabo osebnih podatkov, jih bo organizator uporabljal tudi za te namene.
 
(f) Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Izjema je izvajalec nagradne igre, s katerim je organizator sklenil ustrezen dogovor o obdelavi podatkov.

(g) Osebni podatki udeležencev in nagrajencev nagradne igre bodo hranjeni v elektronski obliki in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, najdlje pa 2 meseca po poteku nagradne igre. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca se podatki izbrišejo. Osebni podatki udeležencev, ki so skladno s predhodnim (e) odstavkom te točke izrecno privolili tudi v obdelavo in uporabo za namene promocije organizatorja, bodo hranjeni  do preklica privolitve, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

(h) Udeleženci nagradne igre imajo pravico:

-      kadar koli preklicati dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov,

-      zahtevati vpogled v svoje osebne podatke;

-      zahtevati popravek osebnih podatkov;

-      zahtevati blokiranje osebnih podatkov;

-      zahtevati izbris osebnih podatkov;

-      zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;

-      zahtevati brezplačni prenos osebnih podatkov;

-      vložiti pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 
(i) Vse pravice iz prejšnjega odstavka lahko udeleženci nagradne igre uveljavljajo s posredovanjem zahtevka na naslov Baumit d.o.o., Dobrave 12, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@baumit.si.

(j) Če udeleženec nagradne igre zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradnega kviza ali prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

(k) Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, kraj, poštna številka) posreduje dostavni službi Pošta Slovenije d.o.o., ki jih bo uporabila za namene dostave nagrade nagrajencu. Osebni podatki bodo omenjeni dostavni službi posredovani le v obsegu, nujno potrebnem za navedene namene.

 

6. OSTALE DOLOČBE

a) Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@baumit.si.

(b) Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. Organizator si bo prizadeval vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno ogro, reševati po mirni poti. Za vse morebitne spore v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

(c) Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njegov potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

(d) Ta pravila veljajo od dneva sprejetja, to je od 11. 06. 2024, in so v času nagradnega kviza na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja baumit.si.

(e) Organizator lahko dopolnjuje in spreminja pravila ter pogoje sodelovanja v nagradni igri, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


Trzin, 11.06.2024

Baumit d.o.o.

0 Izdelek v košarici