star_border

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA PREVZEM GARTIS VREČE BAUMACOL FLEXUNI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(a) Organizator kviza Baumit Baumacol « je podjetje Baumit d.o.o., Zagrebška ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki skrbi za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom žrebanja nagrajenca.

(b) Namen nagradnega kviza je oglaševanje in promocija organizatorja. 

(c) Trajanje: nagradni kviz traja od 20.10.2021 od 00:00 ure do vključno 15.11.2020 do 23.59 ure, objavljena je na spletni strani www.baumit.si

(d) Nagrada: 1x vreča Baumacol FlexUni

2. POGOJI SODELOVANJA

(a) V kvizu za prevzem gratis vreče lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

(b) Sodelovanje v kvizu je brezplačno in je pogojeno s prijavo in prevzemom brezplačnega materiala Baumacol FlexUni (baumit.si/baumacol)

(c) Udeleženci nagradnega kviza sami krijejo morebitne stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov z interneta in strošek prevzema gratis materiala. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

(d) V nagradnem kvizu ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji kviza. 

(e) Vsak posameznik se lahko prijavi za nagrado gratis vrečo Baumacol FlexUni (ob zaključku kviza) le enkrat.

(f) Udeleženci v kvizu sodelujejo tako, da obiščejo spletno stran www.baumit.si/baumacol, rešijo kviz in se  preko spletnega obrazca prijavijo za prevzem brezplačnega materiala Baumacol FlexUni. Z izpolnitvijo obrazca se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja. 

(g) Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;

 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;

 • je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

3. OBVEŠČANJE 

(a) Vsak, ki se bo pravilno prijavil v spletni obrazec bo prejel po el. pošti kodo za gratis prevzem vreče in lokacijo, ki je najbližja njegovemu naslovu, zapisanem v obrazcu. 

(b) V kolikor uporabnik v  zgoraj navedenem roku ne prevzame gratis materiala, na lokaciji, ki je  navedena v obvestilu, se šteje, da se izrecno odpoveduje gratis materialu. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do uporabnika. 

4. PREVZEM NAGRADE

(a) Udeleženec je upravičen do prevzema GRATIS materiala skladno z navodili, ki bodo nagrajencu posredovana preko elektronske pošte, na naslov, ki ga je udeleženec navedel ob prijavi.

b) Uporabnik mora prevzeti material v roku 14 dni od prejema unikatne kode, na določeni lokaciji. Če materiala ne prevzame v zgoraj navedenem roku, izgubi pravico do nagrade oz. do kakršnegakoli nadomestila.

c) Vrednost nagrade ne presega zakonsko določene vrednosti za plačilo akontacije dohodnine.

5. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(a) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradnega kviza in se zavezuje, da bo s pridobljenimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in izključno v namene, opredeljene v nadaljevanju. 

(b) S prijavo za gratis vrečo se udeleženci strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili ter dajejo organizatorju dovoljenje za zbiranje, uporabo, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov udeležencev, skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

(c) Organizator bo od udeležencev, ki so se prijavili za gratis vrečo, pridobil sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, elektronski naslov. 

(d) Organizator bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev, obdeloval in uporabljal izključno za namene organizacije in izvedbe kviza, obveščanje in kontaktiranje udeleženca o prevzemu nagrade. 

(e) Vsak udeleženec, ki se je prijavil za gratis vrečo ima dodatno možnost, da z izrecnim soglasjem posebej privoli, da se njegovi posredovani osebni podatki uporabljajo za namene promocije podjetja Baumit d.o.o. (pošiljanje e-novic). V primeru, da udeleženec privoli v takšno obdelavo in uporabo osebnih podatkov, jih bo organizator uporabljal tudi za te namene. 

(f) Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. 

(g) Osebni podatki udeležencev bodo hranjeni v elektronski obliki in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, najdlje pa do 2 mesecev po poteku akcije. Osebni podatki udeležencev, ki so skladno s predhodnim (e) odstavkom te točke izrecno privolili tudi v obdelavo in uporabo za namene promocije organizatorja, bodo hranjeni do preklica privolitve, razen, če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

(h) Udeleženci nagradnega kviza imajo pravico:

 • kadar koli preklicati dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov,

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke;

 • zahtevati popravek osebnih podatkov;

 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov;

 • zahtevati izbris osebnih podatkov;

 • zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;

 • zahtevati brezplačni prenos osebnih podatkov;

 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

(i) Vse pravice iz prejšnjega odstavka lahko udeleženci, ki so se prijavili za gratis material uveljavljajo s posredovanjem zahtevka na naslov Baumit d.o.o., Zagrebška cesta 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@baumit.si. 

(j) Če udeleženec, ki je oddal podatke v nagradnem kvizu zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom akcije ali prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradnem kvizu. 

6. OSTALE DOLOČBE

(a) Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradni kviz, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@baumit.si.

(b) Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradnega kviza rešuje organizator le- tega. Organizator si bo prizadeval vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnim kvizom reševati po mirni poti. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim kvizom , ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

(c) Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo akcije in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

(d) Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 15.10.2021 dalje in so v času nagradnega kviza na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.baumit.si.

(e) Organizator lahko dopolnjuje in spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


V Ljubljani, datum 15.10.2021

Baumit d.o.o.

0 Izdelek v košarici